Brainy Bikes Logo

Personuppgiftspolicy

Allmänt

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, registrerar och behandlar de personuppgifter som samlas in när du använder och spelar Brainy Bikes. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. NTF är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Insamlingen av personuppgifter, hur du använder appen och spelet Brainy Bikes kommer användas för att göra din spelupplevelse så bra som möjligt samt som underlag för NTF för vidare utveckling av spelet och till analys av riskfyllda platser som kan påverka barns trafiksäkerhet.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter och supportärenden via och appen, t.ex. noteringar om frågor och klagomål (support@brainybikes.se)

Vi frågar dig om ditt telefonnummer när du startar appen första gången, samt sparar din position under dina cykelturer. Du kan när som helst ändra dina inställningar om hur du vill dela data och personuppgifter. När du anger att du inte längre vill dela data, upphör vi att logga ditt användande, men det innebär också att viss funktionalitet i appen kommer att gå förlorad och därmed förminska din Brainy Bikes-upplevelse.

Lagring av personuppgifter & uppgifter

De personuppgifter vi lagrar är:
Telefonnummer (krypterad lagring)
Position vid inspelning av cykeltur
(Cookies)

Dessa kombineras aldrig för att analysera informationen, utan för att separat göra spelupplevelsen bättre, personifierad och för att göra trafiken mera säker.

Vi lagrar personuppgifter och data så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan (efter 14 månader, raderas de automatiskt).

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av NTF och till viss del av Sticky Beat som utvecklat spelet.

Samtycke Genom att aktivt tacka ja till att dela data i appen Brainy Bikes samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

Dina rättigheter

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling info@ntf.se

Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. Registerutdrag. Skicka den skriftliga begäran till:

NTF
Skytteholmsvägen 2, plan 1
17144 Solna

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

NTF är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Personuppgiftsbiträde

Sticky Beat AB.